O Zaježke
O Sekieri
Prenájom Polomov
Program
Pre návštevníkov
Ako nám pomôcť
Náš obchodík
Obrázky
Zaujímavosti
Kontakt

English version

 
Základné informácie
Oprava obľúbených omylov o Zaježke
O Zaježke trochu oficiálnejšie a obšírnejšie
Správy o činnosti
O Zaježke
...o trochu oficiálnejšie a podrobnejšie
 

Pospolitosť pre harmonický život
Výchovno-vzdelávacie pobyty
Projekt "Sekier"
Podpora rozvoja obce
Zber triedeného odpadu v regióne
Ľudová a alternatívna architektúra
Prírodné poľnohospodárstvoVšeobecne...
V Zaježovej pôsobia dve občianske združenia, ktoré úzko spolupracujú. Pospolitosť pre harmonický život (PHŽ) vznikla v období, keď tu bolo len minimum novousadlíkov. Časom sa aj vďaka jej aktivitám sformovala skupina prisťahovalcov, ktorí sa aktívne zapájajú do jej programov. Postupne preberali lokálne iniciatívy PHŽ a v roku 2000 si za jej asistencie založili vlastné, komunitné OZ Zaježová. Predstava bola taká, že PHŽ bude zameraná "navonok" a OZ Zaježová "dovnútra". V poslednej dobe je však činnosť OZ Zaježová stagnuje, bolo to na nás príliš veľa organizovanosti. Iniciatívy vychádzajú predovšetkým z aktívnych jednotlivcov, ktorých je tu veľa. PHŽ im v prípade potreby poskytuje administratívnu, alebo aj inú pomoc. V ďalšom texte je viac informácií o rôznych aktivitách PHŽ a obyvateľov Zaježky.

Pospolitosť pre harmonický život (PHŽ)
Pomocou PHŽ už od roku 1994 podporujeme snahy jednotlivcov a skupín, ktoré nielen diskusiami, ale aj vlastným životom hľadajú obsah pojmu "trvalo udržateľný život". Najmä u mladých ľudí sa snažíme vzbudiť záujem o hlbšie vnímanie života, prírody a spoločnosti. Vytvárame priestor, ktorý im umožňuje vykĺznuť zo zabehaných koľají, a pár dní, alebo aj rokov žiť "inak".

V Zaježovej sa snažíme vytvárať vhodné sociálne a ekonomické podmienky pre novousadlíkov, ktorých časť tvorí našu členskú základňu. Podporujeme iniciatívy, ktoré smerujú k vytváraniu pracovných príležitostí, atraktívnej sociálnej atmosféry, tvorivého kultúrneho prostredia - čiže odstraňujú príčiny úbytku najmä mladých obyvateľov z tohto regiónu. Súčasne sú naše aktivity akýmsi experimentom, ktorého cieľom je vytvoriť životaschopnú komunitu postavenú na trvalo udržateľných základoch - šetrnosti k prírode, sociálnej solidarite, podpore individuálnej sebarealizácie aj medziľudskej spolupráce.

PHŽ sa stala v roku 2004 členom európskej časti medzinárodnej organizácie Global Ecovillage Network. Získali sme tak možnosť podeliť sa so skúsenosťami s desiatkami projektov v celej Európe, ktoré majú ciele podobné našim. S viacerými sme nadviazali kontakty a pripravujeme spoluprácu v oblasti vzdelávania mládeže a v propagácii alternatívnych stavebných technológií.


Výchovno-vzdelávacie pobyty
PHŽ v spolupráci s novousadlíkmi a aktivistami každoročne spoluorganizuje minimálne 20 víkendových a 2 týždňové akcie, na ktorých majú návštevníci možnosť naučiť sa niektoré ľudové remeslá (hrnčiarstvo, tkanie, ...), vyskúšať si tradičné alebo alternatívne stavebné a poľnohospodárske postupy (napr. stavanie z hliny, výroba slamenných striech, ručné kosenie, ...), dozvedieť sa a diskutovať o environmentálnych a sociálnych otázkach, a v neposlednom rade aj prakticky pomôcť prírode a spoločnosti (napr. likvidáciou divokých skládok, či záchranou kultúrnych pamiatok). Väčšina podujatí prebieha vo výchovno-vzdelávacom stredisku Polomy, niektoré aj na Sekieri, či v iných častiach Zaježovej. Účastníkmi sú predovšetkým mladí ľudia vo veku 15-30 rokov, no snažíme sa pritiahnuť aj ďalšie skupiny, napr. rodičov s deťmi. Nedávno sme začali organizovať aj akcie pre deti a pre sociálne znevýhodnené skupiny (viď sociálny projekt).

Program akcií
O možnosti prenajať si VVC Polomy na vaše aktivity


Projekt "Sekier"
PHŽ vytvorilo v bývalom gazdovstve v časti Zaježovej zvanej Sekier podmienky pre ľudí, ktorí si chcú vyskúšať život bližší k prírode, alebo sa chcú dlhodobejšie venovať poľnohospodárstvu, či niektorému remeslu. V objekte, ktorý je na tento cieľ určený, sa doteraz vystriedalo cca 60 ľudí, väčšina z nich v ňom prežila aspoň rok. Obyvatelia Sekiera sa aktívne zapájajú do našich programov a do obnovy obce. Niektorí sa neskôr usadili v Zaježovej a jej blízkom okolí, kde využívajú skúsenosti, ktoré u nás získali. Dom je otvorený aj pre časté návštevy - stravu a bývanie im poskytujeme za pomoc pri hospodárstve a malý príspevok. Hostí sa na Sekieri vystriedajú každoročne stovky.

Viac informácií o Sekieri a o možnosti bývať tam, alebo navštíviť ho


Podpora rozvoja obce
V Zaježovej a blízkom okolí sa za posledných 10 rokov sformovala skupina mladých ľudí, ktorí sa sem prisťahovali do vlastných, alebo prenajatých domov. Na konci roku 2005 ich už bolo viac než 60, vrátane 20 detí. Novousaadlíci sa podľa chute a potreby schádzajú na neformálnych stretnutiach, kde sa spoločne zabavia, alebo diskutujú o možnostiach spolupráce. 

V roku 1999 sme založili LETS - systém vzájomnej bezpeňažnej výmeny tovaru a služieb. V súčasnosti je však využívaný menej, keďže pripravujeme menej spoločných pracovných aktivít. Viacero ľudí si začalo pomáhať bez akejkoľvek evidencie času a nákladov. 

Dobre funguje tzv. "Potravinová banka" - t.j. spoločný nákup potravín. ľudia, ktorí vložili na svoj účet základný vklad majú možnosť až do jeho vyčerpania brať si z centrálneho skladu trvanlivé potraviny. Tie nakupujeme vo veľkých baleniach, s tým že uprednostňujeme ekologické a lokálne.

Novousadlíci v súčastnosti spolupracujú skôr v menších skupinách, ktoré sa navzájom prelínajú. Každý si tu hľadá svoje miesto a je na ňom, ako prispeje do spoločného.


Zber triedeného odpadu v regióne
PHŽ v spolupráci s miestnou samosprávou od roku 1994 realizuje projekt Čisté Javorie, ktorého cieľom je presadzovať zodpovedné nakladanie s odpadmi v regióne. Súčasťou projektu je aj prevádzkovanie Strediska triedeného zberu odpadu (STZO, alebo tzv. "recyklačko") pre Pliešovce, Sásu, Babinú a Bzovskú Lehôtku (cca 3500 ľudí). Každoročne sa nám podarí zachrániť pred vyhodením na skládku niekoľko desiatok ton odpadu. Obyvatelia ho triedia na základné druhy (papier, sklo, plasty atď), naši zamestnanci ho zvážajú a dotrieďujú na jednotlivé suroviny. Tým ich pripravujú na odvoz na ďalšie spracovanie. Zamestnancami STZO sú naši aktivisti, civilkári a miestni obyvatelia. Od roku 2001 je prevádzka STZO plne financovaná obcami, pre ktoré pracuje. V roku 2003 bola časť STZO zničená požiarom, ale darí sa nám postupne ho rekonštruovať. Projekt sa v roku 2005 osamostatnila vzniklo OZ Ježko, ktoré ho spravuje.


Ľudová a alternatívna architektúra
Počas svojej existencie PHŽ zrekonštruovala niekoľko tradičných ľudových stavieb - senníky, dve drevenice, roľnícky kamenný dom (tzv. Slamienku). Pri obnovovacích prácach boli používané pôvodné stavebno-technologické postupy, napr. pri výrobe slamenných, či šindľových striech, hlinených omietok, kresaní drevených trámov. Práca bola vo veľkej miere realizovaná dobrovoľníkmi.
Okrem tradičných zhromažďujeme a prakticky testujeme aj alternatívne stavebné technológie, založené na ľahko dostupných miestnych prírodných materiáloch (slamenné a trstinové strechy, hlinené steny a omietky, steny zo slamenných balíkov a pod.). Poznatky a skúsenosti využívame pri rekonštrukcii objektov patriacich organizácii, ale aj pri individuálnych stavbách novousadlíkov v Zaježovej. Nadviazali sme spoluprácu s organizáciami v zahraničí, ktoré sa venujú podobnej tematike a pripravujeme spoločné projekty zamerané na propagáciu prírode blízkych stavebných technológií. Dúfame, že v blízkej budúcnosti sa nám podarí postaviť a zrekonštruovať ďalšie budovy.


Prírodné poľnohospodárstvo
Prakticky skúšame postupy prírodného (resp. organického) poľnohospodárstva. Súčasne oživujeme niektoré tradičné poľnohospodárske postupy. Väčšina novousadlíkov sa snaží o samozásobenie zeleninou a ovocím, samozrejmosťou je nepoužívanie chémie a šetrný prístup k prírode. Experimenty s rôznymi alternatívnymi postupmi robíme individuálne, no vymieňame si skúsenosti aj pomoc. Dopestované potraviny si vymieňame medzi sebou, niektoré produkty ponúkame na predaj.
Na Sekieri máme k dispozícii cca. 20 ha pôdy, ktorú však z väčšej časti nie sme schopní využiť. Hľadáme preto možnosti jej ekologického obhospodarovania, tak, aby bolo aj ekonomické.
Základné informácie
Oprava obľúbených omylov o Zaježke
O Zaježke trochu oficiálnejšie a obšírnejšie
Správy o činnosti

...